Zmiany w przepisach, czyli jak przygotować się do nowych obowiązków sprawozdawczych i kontrolnych w zakresie nieczystości ciekłych

Instytut Edukacji Środowiskowej oraz firma Ścieki Polskie Sp. z o.o. zapraszają na warsztaty dotyczące nowych obowiązków sprawozdawczych, kontrolnych i ewidencyjnych, jakie nałożyło na gminy najnowsze prawodawstwo. Wydarzenie odbędzie się podczas Kongresu LocalTrends – Europejskiego Forum Samorządowego, 18 października br. w Poznaniu. Warsztaty przeprowadzi Mikołaj Maśliński – prawnik, właściciel kancelarii Mikołaj Maśliński Doradztwo Prawne, przy współudziale Pawła Koprowskiego – Prezesa Stowarzyszenia Instytut Edukacji Środowiskowej.

Tematyka warsztatów

Za sprawą nowelizacji Prawa wodnego, 9 sierpnia 2022 r. wszedł w życie pakiet zmian dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. Reforma przewiduje daleko idące zaostrzenie przepisów dotyczących sprawozdawczości i ewidencjonowania nieczystości ciekłych nieobjętych siecią kanalizacyjną.

Największy zakres zmian ustawowych dotyczy bezpośrednio samorządów. Nowe przepisy prawa wprowadziły m.in. obligatoryjne kontrole zbiorników bezodpływowych (tzw. „szamb”) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ). Zakłada się jednoznaczne określenie minimalnej częstotliwości kontroli – co najmniej raz na dwa lata.

Bardzo istotną kwestią, jaką wprowadza nowelizacja prawa jest doprecyzowanie dotychczasowych obowiązków gmin, m.in. jeśli chodzi o ewidencjonowanie i sprawozdawczość dotyczącą gospodarowania nieczystościami ciekłymi, w tym z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Ustawa wprowadza bowiem nowy obowiązek dla gmin – sprawozdania roczne. Jego adresatami będą: właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska oraz właściwy dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej PGW WP. Sprawozdawczość wymagać będzie przede wszystkim wdrożenia we wszystkich gminach jednorodnego systemu kontroli, nadzoru i ewidencji. Jest to duże wyzwanie dla gmin, które nierzadko nie prowadzą pełnej ewidencji zbiorników a także nie posiadają danych o częstotliwości i wielkości wywozu nieczystości.

Czego dowiesz się podczas warsztatów:

  • Jakie obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze nakłada nowela na gminy?
  • Co i jak często będzie miał obowiązek kontrolować wójt, burmistrz i prezydent miasta?
  • Jakie sankcje przewidziano za brak prowadzenia kontroli?
  • Jak zmodyfikować regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach?
  • W jaki sposób Rada gminy powinna ustalać wysokość opłat za odbiór nieczystości ciekłych?
  • Czy wykorzystanie narzędzi cyfrowych może ułatwić wypełnienie nowych obowiązków gmin?
Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie