Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. prowadzi działalność związaną z ochroną środowiska w zakresie gospodarki odpadami poprzez eksploatację składowiska odpadów komunalnych miasta Poznania w Suchym Lesie, Instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych (Biokompostowni) oraz Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Działalność Spółki polega w szczególności na:

 1. Zarządzaniu składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne;
 2. Przetwarzaniu odpadów ulegających biodegradacji w Instalacji do odzysku odpadów Biodegradowalnych – Biokompostowni;
 3. Prowadzeniu Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w tym w szczególności: odpadów niebezpiecznych i obojętnych, biodegradowalnych, innych niż niebezpieczne oraz odpadów wielkogabarytowych;
 4. Bieżącej eksploatacji i końcowej rekultywacji zamkniętych kwater składowania odpadów;
 5. Unieszkodliwianiu biogazu w produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz sprzedażą nadwyżki wytwarzanej energii elektrycznej;
 6. Prowadzeniu przedsięwzięć sprzyjających utrzymaniu porządku i czystości na terenie miasta Poznania;
 7. Prowadzeniu selektywnej zbiórki i segregacji odpadów, zbiórce odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne i obojętne oraz odbiorze gromadzonych selektywnie odpadów;
 8. Zbieraniu i odbiorze sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 9. Odzysku, doczyszczaniu, selekcjonowaniu i sprzedaży odpadów;
 10. Prowadzeniu edukacji ekologicznej;
 11. Produkcji i sprzedaży nawozu organicznego;
 12. Świadczeniu usług wynajmu sprzętu, maszyn i urządzeń w zakresie gospodarki odpadami;
 13. Prowadzeniu dzierżawy pojemników do selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych wraz z usługą mycia;
 14. Sprzedaży pojemników do selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych.
Przejdź do strony
Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie