§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został przygotowany na potrzeby określenia zasad uczestnictwa w XI Europejskim Kongresie Finansowym, który zostanie zorganizowany w dniach 13-15 września  2021 w Sopocie przez Fundację „Centrum Myśli Strategicznych”.
 2. Skróty używane w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:
  a) Kongres lub EKF – XI Europejski Kongres Finansowy;
  b) Uczestnik – każda osoba, która zgłosiła swój udział w XI Europejskim Kongresie Finansowym zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;|
  c) Organizator lub Fundacja – Fundacja „Centrum Myśli Strategicznych” z siedzibą w Sopocie (ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot), wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000571469, NIP 5851471831, REGON 362258560;
  d) Partnerzy – Partnerzy XI Europejskiego Kongresu Finansowego, którymi są:

  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna KRS: 0000026438, Accenture Spółka z o.o. KRS: 0000019271, Bank Ochrony Środowiska S.A. KRS: 0000015525, Biuro Informacji Kredytowej S.A. KRS: 0000110015, BEST S.A. KRS: 0000017158, BNP Paribas Bank Polska S.A. KRS: 0000011571, CGI Sp. z o. o. KRS: 0000123600, Deloitte Poland Sp. z o.o KRS: 0000004728, Ernst & Young Spółka KRS: 0000222114, Google Cloud Poland Sp. z o.o. KRS: 0000840059, HRE Investments sp. z o.o. KRS: 0000724190, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami KRS: 0000223836,  Hitachii Europe Ltd.KRS: 0000445240, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. KRS: 0000094881, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych KRS: 0000081582, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. KRS: 0000113064, KPMG Sp z o.o. KRS: 0000121862, Mbank Spółka Akcyjna KRS: 0000025237, Mastercard Europe S.A. oddział w Polsce KRS: 0000345959, Mckinsey & Company Poland Sp. z o.o. KRS: 0000025851, Microsoft Sp. z o. o. KRS: 0000056838, PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. KRS: 0000486060, Polityka Insight Sp. z o. o. KRS: 0000754865, SGB-Bank S.A. KRS: 0000058205, Visa Europe Management Services Limited Sp. z o.o. oddział w Polsce KRS: 0000566295, Grupa Bankier pl sp z o.o. KRS: 0000258659, Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna KRS: 0000067663,  których lista znajduje się na stronie internetowej: https://localtrends.pl/partnerzy/ w zakładce Partnerzy;

  e) Współorganizatorzy – Współorganizatorzy XI Europejskiego Kongresu Finansowego, którymi są: Bank Pekao S.A. KRS:0000014843, Centrum Myśli Strategicznych KRS: 0000571469, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową KRS: 0000012337, Grupa NDI: 0000508824 i których lista znajduje się na stronie internetowej: https://localtrends.pl/partnerzy/ w zakładce Współorganizatorzy;
  f) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.);
  g) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE „L” 2016/119/1).

 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z Załącznikiem nr 1 stosuje się do uczestnictwa w XI Europejskim Kongresie Finansowym także wówczas, gdy jego data lub miejsce ulegną zmianie.
 4. Wszelkich informacji dotyczących Kongresu Organizator udziela pod nr telefonu:  +48 58 355 53 70 , oraz w drodze e-mail pod adresem:
 5. Zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu są warunkiem koniecznym udziału w Kongresie.

§ 2

Rejestracja udziału w Kongresie oraz płatności

 1. Uczestnicy mogą wziąć udział w Kongresie w miejscu odbycia Kongresu (w formie stacjonarnej).
 2. W Kongresie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie.
 3. Warunkami udziału w Kongresie jest rejestracja za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej: localtrends.efcongress.com, wyrażenie obowiązkowych zgód w formularzu oraz dokonanie opłaty za udział. Każdy Uczestnik powinien samodzielnie i we własnym imieniu wypełnić formularz rejestracji oraz wyrazić obowiązkowe zgody wymagane przy rejestracji.
 4. Rejestracja dla Uczestników zostanie otwarta 14 czerwca 2021 r, a jej zakończenie nastąpi w dniu 6 września 2021 r. o godzinie 18.00. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rejestracji, w szczególności jeżeli liczba Uczestników będzie musiała zostać dostosowana do obowiązujących wymagań prawnych lub zaleceń sanitarnych związanych z COVID-19.
 5. Organizator w przeciągu 24 godzin wysyła na adres podany w rejestracji potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do udziału w Kongresie. Nie jest to jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w Kongresie. Udział w Kongresie jest możliwy po dokonaniu opłaty za udział w Kongresie.
 6. Opłata podstawowa za udział jednego Uczestnika w Kongresie wynosi:
  a) w przypadku udziału w miejscu odbycia Kongresu (tzw. udział stacjonarny):
 • Cena „Standard”: 4305 PLN brutto (tj. 3 500,00 PLN netto + 23% VAT);, przy czym płatność za udział w Kongresie zostanie dokonana w terminie 7 dni wskazanym w fakturze proforma;
 1. Cena „Standard” , o której mowa w ust. 6 a) niniejszego paragrafu, obejmują:

– udział we wszystkich wydarzeniach w ramach oficjalnego programu Kongresu; – pakiet materiałów kongresowych;

– lunche w dniach 13-15 września 2021 roku oraz kolacje 13 i 14 września 2021 roku;

– dostęp do nagrań z wszystkich paneli i debat przez okres 30 dni po zakończeniu Kongresu.

 1. Płatności należy dokonać w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w Kongresie na rachunek bankowy Organizatora (dane do przelewu: Centrum Myśli Strategicznych, ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot, mBank S.A., nr rachunku: 69 1140 2004 0000 3702 7582 9433, Swift Code: BREXPLPWMBK). Za datę płatności uznaje się datę wpływu opłaty na rachunek bankowy Organizatora.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie.
 3. W przypadku braku płatności w przeciągu 7 dni od daty rejestracji, rejestracja zostanie anulowana. W przypadku rejestracji na Kongres po dniu 7 czerwca 2021 należy przesłać Organizatorowi mailowe potwierdzenie dokonania przelewu na adres: poczta@localtrends.efcongress.com lub posiadać takie potwierdzenie podczas odbioru identyfikatora w dniu Kongresu.
 4. Po wpływie opłaty na rachunek bankowy Organizatora wysyłane jest mailowe potwierdzenie udziału w Kongresie, co kończy proces rejestracji i umożliwia udział w Kongresie .
 5. Zwrot uiszczonej opłaty z tytułu uczestnictwa w EKF przysługuje wyłącznie w przypadkach wyraźne wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 6. Uczestnicy i płatnicy wyrażają zgodę na wystawianie i otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną. Centrum Myśli Strategicznych jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.
 7. Organizator nie zapewnia Uczestnikom zakwaterowania i przejazdu, a opłaty wskazane w ust. 6 nie obejmują w szczególności kosztów przejazdu i zakwaterowania związanych z udziałem w Kongresie, które każdy Uczestnik ponosi samodzielnie. Organizator informuje natomiast – za pośrednictwem strony http://www.localtrends.efcongress.com– o możliwości noclegu w hotelach współpracujących z Organizatorem. Dostępność miejsc w hotelach może być ograniczona. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi oferowane przez hotele ani za rezerwację noclegu.

§ 3

Miejsce, termin i program Kongresu

 1. Kongres odbędzie się w dniach 13-15 września 2021 roku. Organizator może również ustalić inny termin Kongresu niż terminy wskazane w niniejszym ustępie.
 2. Kongres odbędzie się w Hotelu „Sheraton Sopot Hotel, Conference Center & Spa”, ul Powstańców Warszawy 10, 81-701 Sopot. Organizator może zmienić miejsce Kongresu lub – w zależności od okoliczności – ustalić, że Kongres odbędzie się – w całości lub w części – w formule „online”.
 3. Organizator niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej www.localtrends.efcongress.com oraz mailowo Uczestników o zmianie terminu, miejsca lub formuły Kongresu.
 4. W przypadku przeniesienia Kongresu na termin alternatywny lub na inny termin, jak również w przypadku zmiany formuły Kongresu na formułę „online” lub skrócenia Kongresu Uczestnik w terminie 14 dni, licząc od dnia przesłania przez Organizatora mailowej informacji o zmianie, jest uprawniony do rezygnacji z udziału w Kongresie. W przypadku rezygnacji Organizator zwróci Uczestnikowi uiszczoną opłatę z tytułu uczestnictwa na numer rachunku bankowego, z którego została ona uiszczona, w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc, licząc od dnia otrzymania rezygnacji. Poza zwrotem opłaty, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, w związku ze zmianą dokonaną przez Organizatora, Uczestnikowi nie przysługują względem Organizatora żadne roszczenia (np. o zwrot kosztów poniesionych w związku z transportem lub zakwaterowaniem).
 5. W braku przesłania oświadczenia o rezygnacji zgodnie z ustępem 4 powyżej uważa się, że Uczestnik wyraził zgodę na zmianę ogłoszoną przez Organizatora i w związku z tą zmianą Uczestnikowi nie przysługują względem Organizatora żadne roszczenia.
 6. W przypadku przeniesienia Kongresu na termin alternatywny lub na inny termin, jak również w przypadku zmiany formuły Kongresu na formułę „online” dotychczasowy Uczestnik jest uprawniony do wskazania danych nowego Uczestnika (tj. zastępstawa)  na zasadach określonych w § 4 ust. 4, z tym zastrzeżeniem, że termin zgłoszenia nowego Uczestnika, wypełnienia formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej: www.localtrends.efcongress.com i wyrażenia obowiązków zgód w tym formularzu wynosi 14 dni, licząc od dnia przesłania do dotychczasowego Uczestnika przez Organizatora mailowej informacji o zmianie warunków odbycia Kongresu.
 7. W przypadku rezygnacji, zgodnie z ust. 4 i ust. 5 powyżej, nie stosuje się postanowień § 4 ust. 1 – 3 niniejszego Regulaminu.
 8. Program Kongresu dostępny jest na stronie internetowej https://localtrends.pl/program-ekf-2021/. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługują uprawnienia do rezygnacji opisane w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu ani żadne inne roszczenia w stosunku do Organizatora.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kongresu. W takim przypadku Organizator zwróci Uczestnikowi uiszczoną opłatę z tytułu uczestnictwa. Poza zwrotem opłaty, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, w związku z odwołaniem, Uczestnikowi nie przysługują względem Organizatora żadne roszczenia (np. o zwrot kosztów poniesionych w związku z transportem lub zakwaterowaniem).
 10. Uprawnienia Organizatora opisane w niniejszym paragrafie mogą zostać zrealizowane także po rozpoczęciu

§ 4

Rezygnacja lub zmiana Uczestnika

 1. Rezygnacja z udziału w Kongresie z przyczyn zależnych lub niezależnych od Uczestnika jest możliwa wyłącznie w drodze oświadczenia o rezygnacji z udziału w Kongresie przesłanego mailem lub listem poleconym Organizatorowi.
 2. Jeżeli oświadczenie o rezygnacji zostanie Organizatorowi doręczone nie później niż do dnia 30 sierpnia 2021 r. włącznie, Organizator zwróci Uczestnikowi całość uiszczonej opłaty na numer rachunku bankowego, z którego została ona uiszczona, w terminie do dnia 30 września 2021 r.
 3. W przypadku, gdy oświadczenie o rezygnacji zostanie doręczone po dniu 30 sierpnia 2021 r. lub jeżeli takie oświadczenie nie zostanie złożone, a Uczestnik nie weźmie udziału w Kongresie lub w jakiejkolwiek części Kongresu, wówczas Uczestnikowi nie przysługują zwrot opłaty ani inne roszczenia względem Organizatora.
 4. Istnieje możliwość zmiany osoby zgłoszonej do udziału w Kongresie, bez konieczności uiszczenia dodatkowej opłaty i z zarachowaniem na poczet jej udziału opłaty dotychczas uiszczonej, jeżeli do dnia 06 września 2021 r. zostaną łącznie spełnione następujące warunki: Organizator otrzyma na adres e-mail dane nowego Uczestnika, nowy Uczestnik będzie spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym Regulaminie, wypełni formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej: localtrends.efcongress.com i wyrazi obowiązkowe zgody w tym formularzu.
 5. Poza przypadkiem opisanym w ustępie 4 powyżej zmiana Uczestnika, w tym odsprzedaż prawa udziału w Kongresie, nie jest dozwolona.
  §
  5

Identyfikacja, bezpieczeństwo i zasady odbywania Kongresu

 1. W trakcie trwania Kongresu Uczestnik zobowiązany jest do zachowania zasad kultury, przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz stosowania się do poleceń Organizatora.
 2. Posiadanie przez Uczestnika identyfikatora upoważnia go do wstępu na wydarzenia związane z Kongresem. Identyfikator zostanie Uczestnikowi wydany pierwszego dnia Kongresu.
 3. W związku z obowiązywaniem epidemii Organizator informuje, że na terenie organizacji Kongresu realizowane będą wytyczne wynikające z przepisów prawa i zaleceń odpowiednich władz i służb wydanych w celu zwalczania COVID-19, a Uczestnicy są zobowiązani do ich bezwzględnego przestrzegania. EKF jest organizowany zgodnie z wytycznymi rządowymi dotyczących m. in. kongresów. Liczba Uczestników Kongresu jest ograniczona i dostosowana do aktualnych wytycznych rządowych, które znajdują się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy.
 4. W przypadku zmniejszenia możliwej liczby Uczestników Kongresu w miejscu odbycia Kongresu, Organizator może zgłosić się do ostatnio zarejestrowanych uczestników o zmianę statusu uczestnictwa ze stacjonarnego na online. Ilość osób uczestniczących stacjonarnie będzie zależna od aktualnie obowiązujących wytycznych rządowych. W przypadku zmiany statusu z stacjonarnego na online będzie decydowała kolejność Jeżeli status zmiany uczestnika ze stacjonarnego na online nastąpi na wniosek Organizatora, Organizator zwróci Uczestnikowi uiszczoną opłatę z tytułu uczestnictwa lub zaproponuje wykorzystanie uiszczonej opłaty na poczet uczestnictwa w innym wydarzeniu organizowanym przez Centrum Myśłi Strategicznych. Poza zwrotem opłaty, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, w związku , Uczestnikowi nie przysługują względem Organizatora żadne roszczenia (np. o zwrot kosztów poniesionych w związku z transportem lub zakwaterowaniem). Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakażenie Uczestnika lub ryzyko zakażenia COVID-19 podczas Kongresu.
 5. Zasady bezpieczeństwa podczas Kongresu znajdują się również na stronie internetowej Kongresu: https://localtrends.pl/odpowiedzialny-ekf/ .
 6. Zabronione jest prowadzenie przez Uczestników EKF jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitujących oraz zbiórek pieniężnych nieuzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Koordynator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika, które zostały zagubione, skradzione bądź zniszczone podczas Kongresu.

§ 6

Wizerunek Uczestników i Panelistów

 1. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oznacza w szczególności, że w razie utrwalenia w związku z udziałem w Kongresie wizerunku Uczestnika, Panelisty (zarówno w trybie stacjonarnym, jak i w trybie on-line) Uczestnik, Panelista  – stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.) – wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatora. Każdy Uczestnik, Panelista przyjmuje do wiadomości, że wizerunek ten może być rozpowszechniany przez ww. podmioty między innymi w celach promocji i informowania o Kongresie lub o działalności Fundacji, w dowolnie wybranym miejscu, czasie czy formie przedstawienia (np. kadr, zdjęcie, film), a w szczególności: w trakcie trwania Kongresu, jak i po jego zakończeniu, w szeroko rozumianych mediach, w tym w Internecie, w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, w prasie, na stronie internetowej: https://localtrends.pl/. Cofnięcie zgody na wykorzystanie lub rozpowszechnianie wizerunku w trakcie Kongresu uniemożliwi dalszy udział w Kongresie.
 2. Powyższa zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnienie wizerunku obejmuje w szczególności poniższe pola eksploatacji:

a) wszelkie zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: na dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet),
b) obróbka,
c) wprowadzanie do pamięci komputera, pamięci innego urządzenia i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu,
d) wszelkie rozpowszechnianie, w tym w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,
e) wszelki obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono – wprowadzanie do obrotu (w tym przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe), użyczenie lub najem lub oddawanie oryginału albo egzemplarzy do używania na podstawie innego stosunku prawnego,
f) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności wykorzystanie na stronach internetowych, portalach społecznościowych,
g) wykorzystanie w utworach multimedialnych.
3. Rejestracja lub utrwalanie Kongresu lub Uczestników, a także rozpowszechnienia nagrań, zdjęć, publikacji i innych materiałów uzyskanych w związku z Kongresem wymaga uprzedniej zgody Organizatora wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rejestrowanie, utrwalanie lub rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika, Panelisty przez innych Uczestników lub przez inne osoby.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego i RODO.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r. i obowiązuje do dnia jego uchylenia.
 3. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO. Szczegółową treść informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, o których niezwłocznie poinformuje Uczestników.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Klauzula informacyjna RODO

 

W związku z obowiązkiem wynikającym z RODO Organizator poniżej przekazuje informację dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych będzie: Fundacja „Centrum Myśli Strategicznych” z siedzibą w Sopocie (ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot), wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000571469, NIP: 5851471831, REGON: 362258560, tel. +48 58 355 53 70 , e-mail: kontakt@fundacjacms.pl (dalej jako „Administrator”).2.
 2. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w ramach profilowania. Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.3.
 3. Na stronie internetowej localtrends.efcongress.com w formularzu zgłoszenia udziału w XI Europejskim Kongresie Finansowym (dalej zwanym: „Kongresem”) znajdują się pola do wyrażenia zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych:
 1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszenia w celu uczestnictwa w XI Europejskim Kongresie Finansowym 2021 (w tym: imię, nazwisko, stanowisko, kraj, adres firmowy, adres domowy, e-mail, telefon, data, adres IP, oświadczenie uczestnika o stanie zdrowia na czas konferencji, płeć, zdjęcie uczestnika  ) – ta zgoda jest obowiązkowa, wobec czego jej nieudzielenie uniemożliwi udział w Kongresie. Dane określone w formularzu są konieczne, aby zapewnić organizację i przeprowadzenie Kongresu, m. in. potwierdzić rezerwację Pani/Pana udziału w Kongresie, rozliczyć płatności, przygotować identyfikatory itd. Wskazane dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do rozliczenia Kongresu i do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń majątkowych, jak tez upływu terminów określonych w przepisach o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wynikających z formularza zgłoszenia jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 2. zgoda na przetwarzanie wizerunku w związku z udziałem w Kongresie – ta zgoda jest obowiązkowa, wobec czego jej nieudzielenie uniemożliwia udział w Kongresie. Wyrażenie zgody jest konieczne, ponieważ przebieg Kongresu będzie nagrywany i utrwalany, a materiały z Kongresu mogą być rozpowszechniane zgodnie z § 6 Regulaminu. Wskazany wizerunek może być przetwarzany (rozpowszechniany) do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (cofnięcie zgody nie obejmuje w szczególności materiałów promocyjnych wyemitowanych przed dniem jej cofnięcia). Podstawą prawną przetwarzania wizerunku jako danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 3. zgoda na przetwarzanie danych dotyczących szczepienia przeciwko COVID-19 – zaznaczenie okienka z oświadczeniem dotyczącym szczepienia jest obowiązkowe. Nieudzielenie informacji dotyczącej szczepienia oraz niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie pozbawia możliwości udziału w XI Europejskim Kongresie Finansowym 2021. Zapytanie o szczepienie przez Administratora wszystkich uczestników Kongresu związane jest z procedurami bezpieczeństwa i organizacji Kongresu jakie Administrator musi podjąć aby realizując Kongres być w zgodzie z zasadami organizacji Kongresów i Konferencji określonymi przez obowiązujący dziennik ustaw rzeczypospolitej polskiej w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpienie stanu epidemii. Dane osobowe dotyczące szczepienia będą przetwarzane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż dwa miesiące od dnia XI Kongresu. Podstawą prawną przetwarzanych danych osobowych dotyczących szczepienia jest art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
 4. zgoda na otrzymywanie drogą elektroniczną newslettera od Administrować – ta zgoda jest dobrowolna, ale jej nieudzielenie sprawi, że Administrator nie będzie Państwu przesyłać newslettera. Celem udzielenia tej zgody jest informowanie Państwa o działalności Administratora. Wspomniane informacje i materiały Administrator będzie mógł Państwu przesyłać do czasu odwołania zgody na otrzymywanie newsletter. Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie wysyłki newsletter jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  4. Dla celów statystycznych lub związanych z organizacją Kongresu Państwa dane osobowe, podane w internetowym formularzu zgłoszenia, mogą zostać przekazane Partnerom oraz Współorganizatorom Kongresu.
  5.Ponadto – niezależnie od pkt 4 powyżej – jeżeli wyrażą na to Państwo zgodę we właściwym polu w formularzu zgłoszenia, Państwa dane osobowe mogą być udostępnione Współorganizatorom i Partnerom dla realizacji celów marketingowych Współorganizatora lub Partnera jako administratora danych. Zgoda jest dobrowolna, a jej nieudzielenie sprawi, że Państwa dane osobowe nie zostaną przekazane Partnerom i Współorganizatorom do przetwarzania w celach marketingowych.
  6.Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również w szczególności podmioty, z którymi Administrator współpracuje przy organizacji XI Europejskiego Kongresu Finansowego, np. biura księgowe, firmy ochroniarskie, firmy płatnicze, hotele itd.
  7.Ma Pani/Pan prawo do bezpłatnego cofnięcia udzielonych zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  8.O ile z obowiązujących przepisów prawa nie wynika nic innego, ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  9. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie