§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został przygotowany na potrzeby określenia zasad uczestnictwa w I Samorządowym Kongresie Finansowym w formule online, który zostanie zorganizowany w dniu 30 czerwca 2021r.
 2. Skróty używane w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:
 1. Kongres lub SKF – I Samorządowy Kongres Finansowy;
 2. Uczestnik – każda osoba, która zgłosiła swój udział w I Samorządowym Kongresie Finansowym zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 3. Organizator lub Fundacja – Fundacja „Centrum Myśli Strategicznych” z siedzibą w Sopocie (ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot), wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000571469, NIP 5851471831, REGON 362258560;
 4. Partnerzy – Partnerzy I Samorządowego Kongresu Finansowego, którymi są: , których lista znajduje się na stronie internetowej: https://localtrends.pl/skf/partnerzy/ w zakładce Partnerzy;
 5. Współorganizatorzy – Współorganizatorzy I Samorządowego Kongresu Finansowego, którymi są:  i których lista znajduje się na stronie internetowej: https://localtrends.pl/skf/partnerzy/ w zakładce Współorganizatorzy;
 6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.);
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE „L” 2016/119/1).
  3. Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z Załącznikiem nr 1 stosuje się do uczestnictwa w I Samorządowym Kongresie Finansowym-online także wówczas, gdy jego data lub miejsce ulegną zmianie.
  4. Wszelkich informacji dotyczących Kongresu Organizator udziela pod nr telefonu:  +48 58 355 53 70 , oraz w drodze e-mail pod adresem: kontakt@fundacjacms.pl
  5. Zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu są warunkiem koniecznym udziału w Kongresie.

§2

Rejestracja udziału w Kongresie

 1. Udział uczestników w Kongresie jest w formie on-line.
 2. W Kongresie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie.
 3. Warunkiem udziału w Kongresie w formie on-line jest rejestracja za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej: localtrends.efcongress.com/skf, wyrażenie obowiązkowych zgód w formularzu. Każdy Uczestnik powinien samodzielnie i we własnym imieniu wypełnić formularz rejestracji oraz wyrazić obowiązkowe zgody wymagane przy rejestracji.
 4. Rejestracja dla Uczestników zostanie otwarta 1 czerwca 2021 r, a jej zakończenie nastąpi w dniu 30 czerwca 2021 r.
 5. Organizator w przeciągu 24 godzin wysyła na adres podany w rejestracji potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do udziału w Kongresie.
 6. Udział w Samorządowym Kongresie Finansowym w formule online jest bezpłatny.

 

§3

Termin i program Kongresu

 1. Kongres odbędzie się w 30 czerwca 2021 roku. Organizator może również ustalić inny termin Kongresu.
 1. Wszelkie informacje dotyczące szczegółów uczestnictwa w Kongresie online, w tym indywidualny link umożliwiający logowanie się do platformy streamingowej, na której uczestnicy będą oglądać na żywo debaty I Samorządowego Kongresu Finansowego, zostaną przesłane na adres mailowy podany w rejestracji na kilka dni przed wydarzeniem.
 2. Organizator niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej www.localtrends.efcongress.com/skf oraz mailowo Uczestników o zmianie terminu, formuły Kongresu.
 3. Program Kongresu dostępny jest na stronie internetowej www.localtrends.efcongress.com/skf. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kongresu.

 

§4

Identyfikacja, bezpieczeństwo i zasady odbywania Kongresu

 1. W trakcie trwania Kongresu Uczestnik zobowiązany jest do zachowania zasad kultury, przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz stosowania się do poleceń Organizatora.
 2. Zabronione jest prowadzenie przez Uczestników SKF jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitujących oraz zbiórek pieniężnych nieuzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

§5

Wizerunek Panelistów

 1. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oznacza Panelista, którego wizerunek zostanie utrwalony w związku z udziałem w debacie– stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.) – wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatora. Każdy Panelista przyjmuje do wiadomości, że wizerunek ten może być rozpowszechniany przez ww. podmioty między innymi w celach promocji i informowania o debacie lub o działalności Fundacji, w dowolnie wybranym miejscu, czasie czy formie przedstawienia (np. kadr, zdjęcie, film), a w szczególności: w trakcie trwania debaty, jak i po jej zakończeniu, w szeroko rozumianych mediach, w tym w Internecie, w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, w prasie, na stronie internetowej: https://localtrends.pl/skf. Cofnięcie zgody na wykorzystanie lub rozpowszechnianie wizerunku w trakcie debaty uniemożliwi dalszy udział w debacie.
 2. Powyższa zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnienie wizerunku obejmuje w szczególności poniższe pola eksploatacji:
  a) wszelkie zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: na dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet),
  b)obróbka,
  c) wprowadzanie do pamięci komputera, pamięci innego urządzenia i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu,
  d) wszelkie rozpowszechnianie, w tym w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,
  e) wszelki obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono – wprowadzanie do obrotu (w tym przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe), użyczenie lub najem lub oddawanie oryginału albo egzemplarzy do używania na podstawie innego stosunku prawnego,
  f) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności wykorzystanie na stronach internetowych, portalach społecznościowych,
  g) wykorzystanie w utworach multimedialnych.
 3. Rejestracja lub utrwalanie debaty lub Panelistów, a także rozpowszechnienia nagrań, zdjęć, publikacji i innych materiałów uzyskanych w związku z debatą wymaga uprzedniej zgody Organizatora wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rejestrowanie, utrwalanie lub rozpowszechnianie wizerunku Panelisty przez innych Panelistów, Słuchaczy lub przez inne osoby.

 §6

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego i RODO.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 maja 2021 r. i obowiązuje do dnia jego uchylenia.
 3. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO. Szczegółową treść informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, o których niezwłocznie poinformuje Uczestników.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Klauzula informacyjna RODO

 

W związku z obowiązkiem wynikającym z RODO Organizator poniżej przekazuje informację dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych będzie: Fundacja „Centrum Myśli Strategicznych” z siedzibą w Sopocie (ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot), wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000571469, NIP: 5851471831, REGON: 362258560, tel. +48 58 355 53 70 , e-mail: kontakt@fundacjacms.pl (dalej jako „Administrator”).
 2. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w ramach profilowania. Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
 3. Na stronie internetowej localtrends.efcongress.com/skf w formularzu zgłoszenia udziału w I Samorządowym Kongresie Finansowym –online (dalej zwanym: „Kongresem”) znajdują się pola do wyrażenia zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych:
  a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszenia w celu uczestnictwa w I Samorządowym Kongresie Finansowym 2021-online (w tym: imię, nazwisko, stanowisko, firma, e-mail, telefon, adres IP) – ta zgoda jest obowiązkowa, wobec czego jej nieudzielenie uniemożliwi udział w Kongresie. Dane określone w formularzu są konieczne, aby zapewnić organizację i przeprowadzenie Kongresu. Wskazane dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do rozliczenia Kongresu i do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń majątkowych, jak tez upływu terminów określonych w przepisach o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wynikających z formularza zgłoszenia jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  b) zgoda na przetwarzanie wizerunku w związku z udziałem w Kongresie – ta zgoda jest obowiązkowa, wobec czego jej nieudzielenie uniemożliwia udział w Kongresie. Wyrażenie zgody jest konieczne, ponieważ przebieg Kongresu będzie nagrywany i utrwalany, a materiały z Kongresu mogą być rozpowszechniane zgodnie z § 6 Regulaminu. Wskazany wizerunek może być przetwarzany (rozpowszechniany) do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (cofnięcie zgody nie obejmuje w szczególności materiałów promocyjnych wyemitowanych przed dniem jej cofnięcia). Podstawą prawną przetwarzania wizerunku jako danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  c) zgoda na otrzymywanie drogą elektroniczną newslettera od Administratora – ta zgoda jest obowiązkowa, wobec czego jej nieudzielenie uniemożliwia udział w Kongresie.. Celem udzielenia tej zgody jest informowanie Państwa o działalności Administratora. Wspomniane informacje i materiały Administrator będzie mógł Państwu przesyłać do czasu odwołania zgody na otrzymywanie newsletter. Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie wysyłki newsletter jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  4. Dla celów statystycznych lub związanych z organizacją Kongresu Państwa dane osobowe, podane w internetowym formularzu zgłoszenia, mogą zostać przekazane Partnerom oraz Współorganizatorom Kongresu.
  5. Ponadto – niezależnie od pkt 4 powyżej – jeżeli wyrażą na to Państwo zgodę we właściwym polu w formularzu zgłoszenia, Państwa dane osobowe mogą być udostępnione Współorganizatorom i Partnerom dla realizacji celów marketingowych Współorganizatora lub Partnera jako administratora danych. Zgoda jest dobrowolna, a jej nieudzielenie sprawi, że Państwa dane osobowe nie zostaną przekazane Partnerom i Współorganizatorom do przetwarzania w celach marketingowych.
  6.Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również w szczególności podmioty, z którymi Administrator współpracuje przy organizacji I Samorządowego Kongresu Finansowego, np. biura księgowe, firmy ochroniarskie, firmy płatnicze, hotele itd.
  7.Ma Pani/Pan prawo do bezpłatnego cofnięcia udzielonych zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  8.O ile z obowiązujących przepisów prawa nie wynika nic innego, ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  9.Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie