Doświadczenie transformacji ustrojowej dowodzą, że samorząd terytorialny okazał się efektywną, skuteczną i sprawdzoną instytucją zapewniającą podstawowe usługi publiczne. Dlatego, rekomendujemy uruchomienie procesu przywrócenie podmiotowości i samodzielności finansowej samorządów i odwrócenie centralizacji kompetencyjnej. Proces centralizacji państwa i rosnącego klientelizmu politycznego wśród samorządowców wywołanego przede wszystkich malejącymi dochodami własnymi powinien być odwrócony, aby lepiej zaspakajać potrzeby Polaków. Proces ten nie musi być związany wyłącznie ze zmianami regulacyjnymi, w tym ustawowymi, choć takie z pewnością również będą potrzebne. Nowa administracja państwowa powinna podejmować działania w tym kierunku w wielu miejscach i zakresach.

W ostatnich latach samorząd terytorialny został znacząco osłabiony w nieukrywanym procesie centralizacji państwa i ograniczania jego potencjału i kompetencji. Dotyczy to finansów, regulacji i samodzielności podejmowania decyzji przez samorząd terytorialny na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Obserwowaliśmy postępujący proces zmniejszania dochodów własnych i subwencji ogólnej na rzecz dotacji i nieprzejrzystych państwowych programów inwestycyjnych, w których szanse dofinasowania zależały wprost i w wielkim stopniu od barw politycznych lokalnego włodarza. Zmiany regulacyjne i kompetencyjne prowadziły do ograniczania samodzielności samorządów. Samorządy traciły możliwość decydowania we własnych sprawach, bo ich kompetencje i władztwo przejmowały agencje i pomioty administracji centralnej, takie jak np. Wody Polskie, kuratoria czy ministerstwa. Tymczasem samorząd terytorialny okazał się po 1990 roku efektywniejszy i sprawniejszy w zapewnianiu usług publicznych, które zgodnie z kompetencjami zapewniał mieszkańcom.

Poniższa lista działań nie wyczerpuje wszystkich obszarów, które wymagają zmian, aby przywrócić samorządom sprawczość oraz możliwość skutecznego i efektywnego działania. Ogranicza się w szczególności do spraw finansowych.

W krótkim okresie postulujemy podjęcie następujących działań:

  • zapewnienie samorządom rekompensaty finansowej w roku 2024 za utracone dochody własne spowodowane przez wprowadzone zmiany w podatkach dochodowych w oparciu o sprawiedliwy i przejrzysty podział dotacji
  • oddanie rzeczywistego władztwa nad WFOSiGW regionom poprzez decyzje ministra klimatu i środowiska (do czasu zmian ustawowych przywracających stan z 2015r.), aby były rzeczywistymi narzędziami dla władz regionalnych w prowadzeniu polityki rozwoju regionalnego
  • przywrócenie władztwa nad ustalaniem cen dóbr publicznych zapewnianych przez gminy, np. usługi wodno-ściekowe, ciepłownicze w przypadku uruchamianych programów centralnych (np. przez BGK) wprowadzenie jasnych, przejrzystych i jednoznacznych kryteriów przyznawania wsparcia samorządom

W dłuższym okresie:

  • przygotowanie i wdrożenie nowej ustawy o dochodach samorządowych uwzględniającej m.in. wyrównywanie dochodów w oparciu o odmienne koszty jednostkowe usług publicznych w różnych samorządach, subwencję ekologiczną. Celem nadrzędnym: stabilność, przewidywalność i adekwatność finansów samorządów do zapewnianych usług
  • zmiany w podatkach lokalnych m.in. umożliwiające zróżnicowanie stawek podatku od nieruchomości w zależności od zapisów prawa miejscowego czyli planów zagospodarowania przestrzennego

źródło: MAKROEKONOMICZNE WYZWANIA I PROGNOZY DLA POLSKI

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie